Programe in responsabilitatea DECIDFR(1) Programe de studii universitare de licență la forma de învățământ la distanță
    • învățământul la distanță (ID) este caracterizat prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații specifice, activități de autoînvățare și autoevaluare completate de activități specifice de tutorat;
    • ID implică înlocuirea orelor de predare cu activități de studiu individual și întâlniri periodice, desfășurarea seminarelor prin sistem tutorial și, obligatoriu, a tuturor activităților didactice care dezvoltă competențe și abilități practice în sistem față în față.

(2) Programe de studii universitare de licență și master la forma de învățământ cu frecvență redusă
    • învățământul cu frecvență redusă (IFR) este caracterizat prin activități dedicate mai ales unor cursuri de sinteză și pregătirii aplicative, programate în mod compact și periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire specifice învățământului la distanță;
    • IFR implică înlocuirea orelor de predare cu activități de studiu individual și întâlniri periodice, de regulă săptămânal, cu studenții/cursanții pentru desfășurarea activităților aplicative obligatorii prevăzute în planurile de învățământ.

(3) Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă (PPFDPC) - reprezintă oferta educațională pentru actualizarea/dezvoltarea unor competențe ocupaționale/profesionale noi, în domeniul de licență absolvit de cursant, și sunt cursuri de specializare în profesie.

(4) Programe postuniversitare de perfecționare - reprezintă oferta educațională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/dobândirea cunoștințelor, atitudinilor, aptitudinilor, abilităților sau competențelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare universitară, prin noi rezultate ale învățării.

(5) Programe postuniversitare de educație permanentă organizate pentru dobândirea de competențe transversale/cheie/profesionale suplimentare, necesare formării personale sau manageriale:
    (a) Programe postuniversitare de inițiere reprezintă oferta educațională pentru dobândirea de cunoștințe, aptitudini, deprinderi conform necesităților activităților din Clasificarea activităților din economia națională (CAEN), ocupațiilor/profesiilor din Clasificarea ocupațiilor din România (COR);
    (b) Programe postuniversitare de perfecționare profesională a adulților reprezintă oferta educațională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/dobândirea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale /transversale/ cheie ale unei persoane care deține deja o calificare prin noi rezultate ale învățării;
    (c) Programe postuniversitare de specializare reprezintă oferta educațională pentru dobândirea de rezultate ale învățării în aceeași arie ocupațională/grupă de bază din COR și dezvoltarea competențelor în aceleași calificări;
   (d) Programe postuniversitare de calificare, respectiv recalificare reprezintă oferta educațională pentru pregătirea profesională care conduce la dobândirea tuturor rezultatelor învățării ce permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații din COR/ISCO 08.

(6) Programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar - au ca finalitate dobândirea de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar de noi competențe pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale.

(7) Programe de formare profesională a adulților - cuprind formarea profesională inițială și formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ.

(8) Cursuri deschise de formare continuă (CDFC) reprezintă oferta Universității de Vest din Timișoara (UVT) de servicii educaționale care pot fi organizate de către facultățile, la nivelul departamentelor din cadrul acestora, de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, de către Centrul de Dezvoltare Academică și de către oricare centru de cercetare al UVT.