Master (IFR)

  Oferta educațională pentru programe de Master IFR (Click aici pentru detalii)

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor:
Management of Business Organizations

  Studii universitare de master (Click aici pentru detalii)

Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120 şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Programele de studii universitare de master se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

Admiterea. Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Finalizarea. Programele de studii universitare de master se finalizează prin susţinerea lucrării de disertaţie.

Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi de master corespunde obţinerii a cel puţin 300 de credite de studii transferabile.

  De ce IFR? (Click aici pentru detalii)

Argumente în sprijinul alegerii studiilor la forma de învăţământ la distanţă (ID) sau la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

Cadrul de organizare al programelor de studii universitare de licență sub forma ID și IFR
se pot organiza numai la specializările acreditate sau autorizate provizoriu la forma de învăţământ cu frecvență (IF)
structura pe discipline a planului de învăţământ este identică cu cea de la forma de învăţământ cu frecvență (Legea educației naționale - Legea nr. 1/ 2011)
programarea disciplinelor în planul de învăţământ la formele ID sau IFR se face corespunzător duratei de şcolarizare la învăţământul cu frecvenţă (IF)

Forma de învățământ la distanță şi frecvenţă redusă (ID-IFR) – caracteristici:
• formare centrată pe individ
• utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii specifice
• activităţi de auto-învăţare şi auto-evaluare
• activităţi specifice de tutorat

IFR - avantaje pentru student :
• acces nelimitat în spațiu și timp
• mobilitate și flexibilitate
• promovare profesională și socială

IFR - avantaje pentru cadrele didactice
• diversificarea și îmbogățirea curriculei profesionale
• dialogul direct cu studentul

  Programe de master IFR la Universitatea de Vest din Timişoara (Click aici pentru detalii)

Programele universitare de master, oferă absolvenţilor de studii universitare de licenţă sau echivalente, posibilitatea de a-şi completa sau de a-şi diversifica nivelul respectiv, aria de pregătire profesională.

Oferta de programe universitare de master la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR):


Management of Business Organizations (planul de învăţământ)

Acest program de studii universitare de master, oferă candidaţilor cunoștințe multidisciplinare din management, finanțe, contabilitate, marketing şi sisteme informatice pentru afaceri. Absolvenţii programului pot intra în posesia unui avantaj calitativ în ce priveşte pregătirea din domeniul lor de activitate. De asemenea, în cadrul programului se urmăreşte dobândirea de către studenţi a unei viziuni pragmatice asupra procesului de administrare a unei organizații. Programul a fost elaborat cu scopul de a  conferi studenţilor capacitatea de a conecta situații concrete cu principiile generale ale dezvoltării afacerilor.

 

Administrarea organizaţiilor de afaceri (în limba engleză – Management of Business Organizations)

4 semestre

120 credite

 

  Facilităţi pentru studenţi (Click aici pentru detalii)

Facilităţi pentru studenţi:

  • accesul la platforma e-uvt si la platforma de E-learning
• participarea la cursuri si dezbateri On-line prin sistemul de videoconferinta
• materiale didactice în format electronic şi în format clasic
• acces la bibliotecă şi la resursele electronice Online ale Bibliotecii Centrale Universitare
• posibilitatea de a participa la stagii de studii şi de practică în ţară şi în străinătate

Platforma e-UVT
Platforma e-uvt ( https://elearning.e-uvt.ro/) este integrată în Sistemul Informatic al Universității de Vest din Timișoara, prin sincronizarea automată a conturilor de pe platformă cu sistemul de gestiune a școlarității, ACADEMIS, odată cu generarea automată a conturilor și a adreselor de e-mail e-uvt.ro și cu includerea automată în toate grupurile de comunicare instituțională. Platforma asigură autentificarea unică cu contul de e-mail pentru mai multe servicii Intranet:
• acces email;
• comunicare pe grupuri de studenți/cadre didactice;
• acces la platformele online pentru învățământul la distanță (ID) (platforma de e-learning);
• acces la platforma ALUMNI de gestionare a comunicării cu absolvenții și mediul socio- economic;
• accesul la reteaua Eduroam;
• accesul la StudentWeb etc.

Platforma de e-learning
Platforma de e-learning, cunoscuta si utilizata pe scara larga in mediul universitar, a fost generalizata la nivelul tuturor facultatilor din Uniersitatea de Vest din Timisoara.
Platforma poate fi accesata la adresa: http://elearning.e-uvt.ro si ofera urmatoarele facilitati:
• posibilitatea de comunicare cu cadrele didactice;
• accesul la materialele didactice
• posibilitatea de sustinere teste, verificari, examene online;
• posibilitatea de verificare a lucrarilor de licenta, disertatie din punct de vedere al similaritatii cu alte material din mediul web.

Descrierea sistemului de Videoconferinta

Ghidul studentului la ID

  Finalizarea studiilor de master (Click aici pentru detalii)

Programele de studii universitare de masterat se finalizează cu examen de disertaţie.
Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de master şi susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie se numeşte DIPLOMĂ DE MASTER şi cuprinde toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ. Aceasta este însoţită de Suplimentul la diplomă care se eliberează gratuit, în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională.

  Taxe de studii (Click aici pentru detalii)

Taxele de studii*, pentru programele de studii de master, la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) pentru anul universitar 2020-2021 la Universitatea de Vest din Timişoara sunt următoarele: