Licență (ID-IFR)

  Oferta educațională pentru programe de Licență ID-IFR (Click aici pentru detalii)

Facultatea de Drept:
https://drept.uvt.ro/programe-licenta-i-f-r.html

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor:
https://feaa.uvt.ro/ro/educatie/programe-invatamant-distanta

Facultatea de Educație Fizică și Sport:
https://sport.uvt.ro/educatie-fizica-si-sportiva-ifr/

Facultatea de Sociologie și Psihologie:
https://fsp.uvt.ro/educatie/programe-de-licenta/

  Studii universitare de licenţă (Click aici pentru detalii)

Programele de studii universitare de licentă reprezintă ciclul I de studii universitare si corespund unui număr de minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Programele de studii universitare de licenţă se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.

Admiterea. Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Finalizarea. Programele de studii universitare de licenţă se finalizează cu examen de licenţă pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau examen de diplomă pentru învăţământul universitar de licenţă din domeniul ştiinţelor inginereşti.

  De ce ID IFR (Click aici pentru detalii)

Argumente în sprijinul alegerii studiilor la forma de învăţământ la distanţă (ID) sau la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

Cadrul de organizare al programelor de studii universitare de licență sub forma ID și IFR

   • se pot organiza numai la specializările acreditate sau autorizate provizoriu la forma de învăţământ cu frecvență (IF)

  • structura pe discipline a planului de învăţământ este identică cu cea de la forma de învăţământ cu frecvență (Legea educației naționale - Legea nr. 1/ 2011)

  • programarea disciplinelor în planul de învăţământ la formele ID sau IFR se face corespunzător duratei de şcolarizare la învăţământul cu frecvenţă (IF)

Forma de învățământ la distanță şi frecvenţă redusă (ID-IFR) – caracteristici:
  • formare centrată pe individ

  • utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii specifice
  • activităţi de auto-învăţare şi auto-evaluare
  • activităţi specifice de tutorat

ID/IFR - avantaje pentru student :
  • acces nelimitat în spațiu și timp
  • mobilitate și flexibilitate
  • promovare profesională și socială

ID/IFR - avantaje pentru cadrele didactice

  • diversificarea și îmbogățirea curriculei profesionale
  • dialogul direct cu studentul

  Programe de licenţă ID şi IFR la Universitatea de Vest din Timişoara (Click aici pentru detalii)

Programele universitare de licenţă la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sunt următoarele:

 

Denumirea programului de studii şi forma de învăţământ
Durata studiilor
Nr. total de credite
Management - ID(detalii)
6 semestre
180 credite
Contabilitate şi informatică de gestiune - ID (detalii)
6 semestre
180 credite
Finante si banci - ID (detalii)
6 semestre
180 credite
Asistenta sociala - ID (detalii)
6 semestre
180 credite
Drept - IFR (detalii)
8 semestre
240 credite
Educatie fizica si sportiva - IFR (detalii)
6 semestre
180 credite
  Facilităţi pentru studenţi (Click aici pentru detalii)

Facilităţi pentru studenţi:

  • accesul la platforma e-uvt si la platforma de E-learning
  • participarea la cursuri si dezbateri On-line prin sistemul de videoconferinta
  • materiale didactice în format electronic şi în format clasic
  • acces la bibliotecă şi la resursele electronice Online ale Bibliotecii Centrale Universitare
  • posibilitatea de a participa la stagii de studii şi de practică în ţară şi în străinătate

Platforma e-UVT

Platforma e-uvt (http://elearning.e-uvt.ro) este integrată în Sistemul Informatic al Universității de Vest din Timișoara, prin sincronizarea automată a conturilor de pe platformă cu sistemul de gestiune a școlarității, ACADEMIS, odată cu generarea automată a conturilor și a adreselor de e-mail e-uvt.ro și cu includerea automată în toate grupurile de comunicare instituțională. Platforma asigură autentificarea unică cu contul de e-mail pentru mai multe servicii Intranet:
  • acces email;
  • comunicare pe grupuri de studenți/cadre didactice;
  • acces la platformele online pentru învățământul la distanță (ID) (platforma de e-learning);
  • acces la platforma ALUMNI de gestionare a comunicării cu absolvenții și mediul socio- economic;
  • accesul la reteaua Eduroam;
  • accesul la StudentWeb etc.

Platforma de e-learning

Platforma de e-learning, cunoscuta si utilizata pe scara larga in mediul universitar, a fost generalizata la nivelul tuturor facultatilor din Uniersitatea de Vest din Timisoara.

Platforma poate fi accesata la adresa: http://elearning.e-uvt.ro si ofera urmatoarele facilitati:
  • posibilitatea de comunicare cu cadrele didactice;
  • accesul la materialele didactice
  • posibilitatea de sustinere teste, verificari, examene online;
  • posibilitatea de verificare a lucrarilor de licenta, disertatie din punct de vedere al similaritatii cu alte material din mediul web.

Descrierea sistemului de Videoconferinta

Ghidul studentului la ID

  Finalizarea studiilor (Click aici pentru detalii)

Programele de studii universitare de licenţă se finalizează cu examen de licenţă.
În baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licenţă şi a promovării examenului de finalizare a studiilor se acordă Diploma de licenţă care este însoţită de Suplimentul la diplomă şi se eliberează, gratuit, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

  Taxe de studii (Click aici pentru detalii)

Taxele de studii*, pentru programele de studii de licenţă, la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) pentru anul universitar 2020-2021 la Universitatea de Vest din Timişoara sunt următoarele:

Denumirea programului de studii şi forma de învăţământ Anul de studiu
Anul I Anul II Anul III Anul IV
Management - ID 3200 lei 2700 lei 2700 lei
Contabilitate si informatica de gestiune - ID 3200 lei 2700 lei 2700 lei
Finante si banci - ID 3200 lei 2700 lei 2700 lei
Asistenta sociala - IFR 3200 lei 2700 lei 2700 lei
Drept - IFR 4500 lei 3000 lei 3000 lei 3000 lei
Educatie fizica si sportiva - IFR 3500 lei 3000 lei 3000 lei

 

*Aceste taxe au fost aprobate în Hotărârea Senatului Universităţii de Vest din Timişoara, H.S. nr. 3 din 12.03.2020