Admitere programe postuniversitare


Condiţii de admitere: la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Admiterea la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se face pe baza dosarului de înscriere.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
    a) Fişa tip de înscriere completată de către candidat
    b) Copia legalizată a diplomei de licenţă sau a documentului echivalent acesteia şi copia legalizată a foii matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia;
    c) Copia cărţii de identitate (C.I.);
    d) Copia legalizată a certificatului de naştere;
    e) Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
    f) 3 poze format ¾.

(Sursa: METODOLOGIA PRIVIND ÎNSCRIEREA LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ȘI LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE PERFECȚIONARE - aprobată de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara în şedinţa din 31.07.2014 și modificată în ședința din 22.09.2014.)