Admitere programe postuniversitare


Condiţii de admitere:
- la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- la programele postuniversitare de perfecționare pot participa atât absolvenții învățământului superior de scurtă durată cu diplomă de absolvire, cât și absolvenții învățământului superior cu diplomă de licență ori echivalentă;
- la programele postuniversitare de educație permanentă pot participa atât absolvenții învățământului superior de scurtă durată cu diplomă de absolvire, cât și absolvenții învățământului superior cu diplomă de licență ori echivalentă.

Admiterea la programele postuniversitare se face pe baza dosarului de înscriere a candidatului, care va conține:

    a) fişa tip de înscriere completată de către candidat;
    b) diploma de licenţă sau documentul echivalent acesteia şi foaia matricolă (suplimentului la diplomă) sau documentul echivalent acesteia (copii simple, cu ștampila Conform originalului);
    c) cartea de identitate (C.I.) (copie simplă, cu ștampila Conform originalului);
    d) certificatul de naştere (copie simplă, cu ștampila Conform originalului);
    e) certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (copie simplă, cu ștampila Conform originalului).


În condiţiile îndeplinirii acestor formalităţi, candidatul rămâne în aşteptare până la întrunirea numărului minim de cursanţi, urmând ca secretariatul facultăţii organizatoare să-i comunice data începerii cursurilor.

(Sursa: Metodologia de organizare, înregistrare și raportare a programelor de studii postuniversitare la UVT - aprobată de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara în ședința din 03.10.2019)